Privacy statement HSU.nl – maart 2020
Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer
waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements.
Wanneer nodig passen we deze aan. Deze versie voldoet alle eisen die de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) stelt. Lees hieronder hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Wie zijn we
Nice to meet! Wij zijn HSU.nl
HSU b.v. is gevestigd te Dordrecht, Calandstraat 14, 3316 EA en is samen met haar
zustermaatschappijen die onder HSU.nl vallen (hierna tezamen HSU of wij of we) verantwoordelijk
voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG).
1.1 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:
1.1.1 Bezoekers en gebruikers van onze websites, de MijnHSU-omgeving of de HSUOnlne-app.
• Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd
aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie
helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
De informatie verwerken we:
• Met jouw toestemming
• Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren.
1.1.2 Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp’ers, flexwerkers, medewerkers van leverancier,
deelnemers van klanten of andere personen.
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening,
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen,
persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en
outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.
De informatie verwerken we:
• Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit
uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op
grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
• In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze
toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de
toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid
draagt).
De informatie verwerken we:
o Met jouw toestemming
o Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn
overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
Privacy statement HSU.nl – maart 2020
1.1.3 Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee
wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een
opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
1.2 De informatie verwerken we;
• Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen
goed uit te kunnen voeren
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit
uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op
grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
• Op grond van jouw toestemming.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
2. Bezoekers en gebruikers
2.1 Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

HSU kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;
• Bedrijven die deel uitmaken van HSU
• Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens HSUdiensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot
de gegevens die zij nodig hebben on hun taken uit te voeren zijn en zijn gebonden aan
contractuele verplichtingen
2.2 Wanner verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
• Je onze websites bezoekt of de HSU-app gebruikt
• Je gegevens invult of achterlaat op onze website
• Je een account aanmaakt op de website of via de app
• Je je inschrijft op één van onze vestigingen
• Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruikt te maken van onze
dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
En als wij dit niet direct van jou hebben gekregen;
• Van sociale media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te
veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je
benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier
gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij
relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door
ons benaderd te worden
• Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie
contactpersonen
• Als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke
informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit
onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
• Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de
leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacy statement.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
2.3 Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

HSU kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;
• Bedrijven die deel uitmaken van de HSU-group
• Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens HSU
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot
de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan
contractuele verplichtingen
• Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,
opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a.
ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en
professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en
IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
• Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of
bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding,
coaching, bemiddeling of outplacement
• Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of
geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die
ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde
werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
• Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op
jouw verzoek gegevens delen in verband met data-portabiliteit
• Pensioenfonds, indien van toepassing;
• Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van
mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk
bevel of een gerechtelijk vonnis.
Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming
met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”
Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen binnen Nederland. HSU.nl
heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens
adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of
meerdere landen binnen de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw
persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie
van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar HSU.nl of haar
groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw
gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
2.4 Je rechten
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
• Rectificatie van je persoonsgegevens
• Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde
omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben
om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
• Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
• Overdracht van je gegevens.
In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit
moeten kunnen vaststellen.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op
geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp‘ers en opdrachtgevers met een account in een HSU-omgeving;
• Indien je een eigen gebruikersaccount bij HSU hebt, heb je inzage in een groot deel van
je persoonsgegevens Je kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het
doorvoeren van aanpassingen in jouw cv, indien van toepassing, of jouw
accountgegevens.
• Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb
je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van
jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking
op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben
ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een
andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van
HSU.nl.
Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;
• Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten,
evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de
afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt
• Je kunt via je browserinstellingen voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook
kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via
de browser instellingen
Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen
met jouw contactpersoon en/of vestiging.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
2.5 Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging. Weet je niet wie
jouw contactpersoon is, dan kun je ook contact met ons opnemen via Contact (bovenaan de
website). Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo
nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door
HSU, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon. Of neem schriftelijk contact
met ons op via HSU, Postbus 8015. 3301 CA Dordrecht.
Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende emailadres: info@hsu.nl. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw
persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.
2.6 Beveiliging

HSU doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de
hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste
stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen
getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HSU met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw
computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100%
veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. De
juiste werking en beveiliging van de HSU-apps is alleen van toepassing wanneer het device, waar
de HSU-app op is geïnstalleerd, voorzien is van de laatste officiële versies van besturingssystemen
van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.
2.7 Wijzigingen

HSU.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen
aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te
zien op de website en via de mijnHSU-omgeving. We raden je aan het privacy statement regelmatig
na te lezen. De datum van de laatste versie staat onder aan iedere pagina vermeld.
Privacy statement HSU.nl – maart 2020
2.7.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de HSU-apps gebruikt worden zonder dat
jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.
Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en HSU-apps zoals
bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze
website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt,
de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je
gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.
HSU maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze
website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Een cookie is een
bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen
deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring welke te vinden
is onze website.
Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of
inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.
Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.
2.7.2 Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;
• Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je
daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
• Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en
deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
• Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou
interessant kan zijn
• Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor
hebt aangemeld (opt-in)
• Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening
en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
2.7.3 Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De
vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s
waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook
onze cookieverklaring.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
3. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp’ers, flexwerkers, medewerkers
van leveranciers of deelnemers van onze klanten
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening,
waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen,
persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement,
advies, planning, personeels- en salarisadministratie.
Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we
jouw informatie bewaren.
3.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze
gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk
zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of
beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de
functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en
relevant is.
We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke
middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je
geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen we je om
je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met
inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelfverantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die
beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat
informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.
3.1.1 Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met)
persoonsgegevens:
Bij inschrijving;
• NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd
of gedaan;
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of
je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het IDbewijs verwijderd.
Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen.
Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om
je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals
met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).
Privacy statement HSU.nl – maart 2020
Op het moment dat je voor HSU kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Daarnaast verwerken wij soms, ten behoeve van bepaalde functies, gegevens in het
kader van een assessment. Deze wordt uitgevoerd door PPA XL.
Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;
• Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid
(zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien
aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).
HSU.nl legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere
persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische
gegevens, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke
persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
3.2 Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening,
waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke
ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning,
personeels- en salarisadministratie.
3.2.1 Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
• (Correct en duidelijk) met je te communiceren
• Je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en
overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit
gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een
vacature-alert)
• Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotieacties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt
aangemeld (opt-in)
• Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening
en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
• Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld
gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren
• Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met
bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik
gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, sociale media (enkel indien
dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven)
• Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je
kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk
• Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of
beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis
aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw
wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te
onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
Privacy statement HSU.nl – maart 2020
• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan
het werk te helpen
• De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn
• Een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te
komen
• Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een
assessment. Deze wordt uitgevoerd door PPA XL.
• Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door
training, opleiding en testen
• Jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement
• Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en
accountantscontrole
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
• Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.
Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving
van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en
socialezekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale
sanctiewetgeving.
3.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Dat betekent:
3.2.3 Kandidaten (indien je (nog) niet voor HSU hebt gewerkt)
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot
twee jaar na het laatste contact indien je niet voor HSU hebt gewerkt.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door contract op te nemen met
HSU.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door HSU.nl. Jouw persoonsgegevens zijn nog
drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze
periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw
gegevens enkel beschikbaar voor HSU onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor
gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief
verwijderd.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
3.2.4 Indien je voor HSU werkt/hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale
verplichtingen langer beschikbaar voor HSU.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven door contact op te nemen het
HSU.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door HSU. Je persoonsgegevens worden in dat
geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan
enkel beschikbaar voor HSU onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke
doelen en termijnen.

Privacy statement HSU.nl – maart 2020
4. Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee
wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een
opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we
jouw informatie bewaren.
4.1 Welke gegevens verzamelen wij van jou;
o Naam en contactgegevens
o Functie
o Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt
o Gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden
4.2 Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
o De overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
o Met jou te kunnen communiceren
o Een goede zakelijke met jou te onderhouden, om;
▪ Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken
en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en
overige activiteiten;
▪ Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events
en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien
je je hiervoor hebt aangemeld.
o Om je te kunnen factureren
o Om je kredietwaardigheid te kunnen bepalen
o Om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het
account beheer in te regelen
o Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste
rapportage te verstrekken)
o Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze
dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te
kunnen zijn
o Onze dienstverlening te verbeteren
4.3 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor
het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde
doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere
verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden
bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
4.4 Opdrachtgevers en inleners met een account via HSU.nl
Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.