2013: hogere premiekorting arbeidsgehandicapte

12 juni 2012

8 juni 2012 – De nieuwe mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar en ouder, die in het vitaliteitspakket werd aangekondigd, gaat niet door. Ook gaat er een streep door de werkbonus werkgevers 62-plus en de werkbonus werknemers 61-plus. De bonussen worden geschrapt in verband met de bezuinigingen van het Begrotingsakkoord 2013. Het kabinet wil u en andere werkgevers wel blijven stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Het vitaliteitspakket, dat de loopbaankansen van ouderen, uitkeringsgerechtigden en voormalig werklozen moet verbeteren, wordt versoberd. Dit was al aangekondigd in de Voorjaarsnota 2012 en blijkt nu ook uit het Wetsvoorstel mobiliteitsbonussen dat recent aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Beperkt budget voor vitaliteitspakket

Het budget voor het vitaliteitspakket wordt beperkt omdat de overheidsfinanciën in de tussentijd zijn verslechterd. Dit betekent onder meer het volgende:

  • De nieuwe mobiliteitsbonus voor 55-plussers van € 3.500 per jaar, die per 2013 zou worden ingevoerd, gaat niet door.
  • De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van 62-plussers wordt afgeschaft en wordt niet vervangen door de werkbonus voor werkgevers van € 1.750 per jaar.
  • De hogere arbeidskorting voor werknemers van zestig jaar en ouder, gaat niet door. Deze zou op 1 januari 2013 de doorwerkbonus vervangen. Beide regelingen vervallen, waardoor oudere werknemers vanaf 2013 dezelfde heffingskorting krijgen als jongere werkenden.
  • De aanvullende werkbonus voor mensen met een laag inkomen, die vanaf 2017 zou worden ingevoerd, gaat ook niet door.

Beperkte doelgroep vitaliteitspakket

Het deel van het budget van het vitaliteitspakket dat overblijft, is bedoeld voor werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden. Dit betekent voor u als werkgever het volgende:

  • De premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van ouder dan vijftig jaar wordt verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 per jaar (gedurende maximaal drie jaar).
  • De premiekorting voor het in dienst nemen van jonggehandicapte werknemers die met loondispensatie gaan werken, wordt verhoogd naar € 3.500 per jaar (gedurende maximaal drie jaar).
  • De premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en die ten minste het minimumloon verdienen, wordt verhoogd van € 2.042 naar € 7.000 per jaar (gedurende maximaal drie jaar).

Wetsvoorstel mobiliteitbonussen

Wetsvoorstel | 05-06-2012

In het Begrotingsakkoord is besloten de middelen voor doorwerken (zowel werkbonus werknemers als werkbonus werkgevers) te laten vervallen en de middelen voor mobiliteit taakstellend te bevriezen. Er is voor gekozen deze taakstelling in te vullen door het budget voor mobiliteit zoveel mogelijk te richten op groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten). De nieuwe mobiliteitsbonus voor oudere werknemers (55+) zal niet worden ingevoerd.

Dit wetsvoorstel is de uitwerking van deze afspraken voor wat betreft de onderdelen mobiliteit en de werkbonus werkgevers.

Door HSU.nl overgenomen van HR Rendement.