Ontslag zonder vergoeding na 25 jaar dienstverband

13 mei 2012

Als u een goed dossier hebt opgebouwd, is het mogelijk om een werknemer te ontslaan zonder een vergoeding mee te geven. Ook als uw werknemer maar liefst 25 jaar bij u in dienst is geweest. Dat blijkt uit een uitspraak van een kantonrechter.

De zaak
De werknemer trad op 1 mei 1986 in dienst bij de werkgever (een bankier). Hij was in dienst als aandelenanalist tegen een loon van circa 7.000 euro bruto per maand.
Vanaf 1986 tot 2008 functioneerde de werknemer, ook volgens de verslagen van zijn beoordelingsgesprekken, naar behoren.

In 2008 stelde de werkgever echter een nieuw management aan. Vanaf dat jaar was de werknemer, volgens het nieuwe management, niet in staat zijn functie naar behoren uit te oefenen vanwege:

  •  zijn onvermogen om scherpe analyses te formuleren;
  •  zijn weigering een verbeterplan op te stellen/ hier aan mee te werken;
  •  zijn weigering aan externe coaching mee te werken, omdat zijns inziens niks mis was met zijn functioneren;
  •  zijn weigering om verdere feedback te ontvangen, omdat de gesprekken slechts ‘spel en theater’ waren.

Verzoek om ontbinding
De werkgever diende vervolgens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in en motiveerde dit verzoek als volgt: ‘De werkgever mag van zijn werknemers verwachten dat zij bij de uitoefening van de werkzaamheden handelen in overeenstemming met de normen en vereisten die binnen zijn organisatie gelden. De werknemer handelde door zijn opstelling in strijd met deze vereisten’.

De werknemer gaf in zijn verweer aan dat hij wel getracht had zijn functioneren te verbeteren. Ook had hij hiervoor een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Hij had echter het gevoel dat het management er alles aan deed om hem, als goed functionerende werknemer, eruit te werken.

Oordeel van de rechter
De kantonrechter vond dat de werkgever in voldoende mate kon onderbouwen dat hij geruime tijd de nodige initiatieven ondernomen had om het functioneren van de werknemer te verbeteren. De werknemer kon dit niet voldoende weerleggen. Hierdoor ontbond de kantonrechter –ondanks een 25 jaar durend dienstverband– de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.

Uit bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is om een goed dossier op te bouwen. Als de arbeidsovereenkomst was ontbonden met toekenning van een vergoeding, gebaseerd op de neutrale kantonrechtersformule, zou deze vergoeding ongeveer 197.000 euro zijn geweest. Een goede voorbereiding is…

Door HSU.nl overgenomen van Businesscompleet.