Payroll werknemer heeft geen dienstverband met inlener

21 juni 2010

Tot nu toe is de lagere rechtspraak verdeeld als het gaat om de vraag of een payroll-werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de inlener. Het Hof Leeuwarden beantwoordde deze vraag ontkennend.

Payroll-constructies winnen aan populariteit. Er bestaat echter geen wettelijke definitie van het begrip ‘payrolling’. Over het algemeen wordt de verhouding tussen de payroll-onderneming en de werknemer aangeduid als een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst. Het verschil met de traditionele uitzendverhouding is dat bij payrolling de werving en selectie door de inlener zelf wordt gedaan. De payroll-onderneming gaat vervolgens een arbeidsovereenkomst met de werknemer aan en stelt hem ter beschikking aan de inlener om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsovereenkomst

In 2004 zijn een werknemer en een payroll-onderneming een overeenkomst van opdracht overeengekomen. De werknemer verricht redactiewerkzaamheden voor een inlener. In 2005, 2006 en 2007 heeft de inlener beoordelingsgesprekken met de werknemer gevoerd, die telkens tot salarisverhoging hebben geleid. In 2009 laat de inlener aan de werknemer weten dat de samenwerking niet wordt verlengd. De werknemer is van mening dat hij een arbeidsovereenkomst heeft met de inlener en roept de vernietigbaarheid van het ontslag in. Hij vordert in kort geding doorbetaling van loon. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer inderdaad werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst met de inlener en wijst de vordering van de werknemer toe.

Beoordelingsgesprekken

In hoger beroep krijgt de inlener het gelijk aan zijn zijde. Op basis van de feiten is het volgens het hof weinig aannemelijk dat de rechtsverhouding tussen de werknemer en de inlener in een bodemprocedure zal worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft immers alleen een schriftelijke overeenkomst met de payroll-onderneming gesloten. De werknemer kon op basis van de inhoud van die overeenkomst weten wat de rol van de payroll-onderneming zou zijn. Dat de inlener beoordelingsgesprekken met de werknemer heeft gevoerd, maakt dat niet anders.Beoordeling van de prestaties is immers ook binnen het kader van detachering of inlening niet ongebruikelijk.

Constructie niet geeindigd

Het hof oordeelt ook dat niet is gebleken dat de oorspronkelijke constructie via de payroll-onderneming op enig moment is geëindigd. De werknemer heeft daarnaast nooit eerder aan de inlener kenbaar gemaakt dat hij zich als werknemer van de inlener beschouwde. Met het oog op de rechtszekerheid kan er geen sprake zijn van een geruisloze overgang van de payroll-constructie naar een arbeidsovereenkomst met de inlener. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en wijst de vorderingen van werknemer alsnog af.

Bron: Hof Leeuwarden